Zorgzaam 

Aangenaam

Zorgleefplan

Bij het formuleren van een zorgprobleem gebruiken wij de gegevens die we uit de intake hebben verzameld. We interpreteren gegevens uit het anamnesegesprek, observaties en onderzoeken. Zo wordt het zorgprobleem duidelijk. Als het probleem juist beschreven is, leidt de verpleegkundige de zorgdoelen af en stelt een plan van aanpak op. De zorgbeschrijving vormt een belangrijk onderdeel van het zorgleefplan.

Aanvragen

Zorg die moet worden aangevraagd wordt door verpleegkundige opgesteld na overleg met huisarts, maatschappelijk werker en/of specialiste(n), zoals ouderenadviseur, cliëntondersteuner, psycholoog en ziekenhuis.

Zelfredzaamheid-matrix (ZRM)

Via een geordend systeem kijken we naar vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen in het dagelijks leven van de zorgvrager. Pas dan wordt een waarde voor zelfredzaamheid toegekend.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Wmo (gemeente)

Na 1 januari 2015 vallen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag voor Wmo gaat bij de gemeente.

Zvw

Elk persoon die in Nederland verzekerd is voor de AWBZ is ook verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voer hier je tekst in

Professionals